Algemene voorwaarden

ART.1 OFFERTES EN ANDERE AANBIEDINGEN

1.1 Documentatie

Documentatie in de vorm van catalogi, folders, schema’s, technische fiches, plannen, posters, displays, zijn steeds vrijblijvend. Verantwoordelijkheid voor eventuele druk- , schrijf-, reken- en telfouten, wordt niet aanvaard.

Voor onze plannen, tekeningen, documentatie-uitwerking, schema’s, behouden we eigendoms- en auteursrechten, ze mogen niet aan derden worden meegedeeld, behoudens onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. 

1.2 Prijzen

Alle gegeven en afgedrukte prijzen veroorzaken geen verdere verbintenis.
Een nieuwe prijslijst of prijsofferte vernietigt automatisch de vorige.
Offertes en prijskortingen zonder geldigheidsduur vervallen automatisch na 2 maand vanaf opsteldatum.

De prijs van een optie geldt enkel bij bestelling, samen met het bijhorende toestel, nadien wordt dit artikel automatisch een wisselstuk (onderdeel).

Indien niet verder gespecificeerd, worden alle vermelde prijzen verstaan als exclusief BTW, af Zetel Crionovo, exclusief eventuele bijkomende kosten zoals transport, verpakking, verwijderingsbijdragen, indien van toepassing, en als netto, zonder bijkomende handelskorting noch financiële korting. 

1.3 Leveringstermijnen

Alle opgegeven levertijden zijn indicatief en veroorzaken geen verdere verbintenis. Te vroege of te late levering kan geen recht op schadevergoeding, noch op annulering van de bestelling doen ontstaan. Eventuele boeteclausules van de koper zijn niet van kracht tenzij beide partijen dit uitdrukkelijk afzonderlijk schriftelijk overeenkomen.

Leveringstermijnen hangen af van bevoorradingsmogelijkheden, productietermijnen en transporttermijnen, inclusief eventuele overslag.

Alle onvoorziene omstandigheden en gevallen van heirkracht, bij de leveranciers van Crionovo kunnen de annulering van de bestelling, door Crionovo, geheel of gedeeltelijk, veroorzaken, zonder dat de koper bij Crionovo schadevergoeding kan bedingen. 

1.4 Bijhorende accessoires

Alle machines en toestellen, die extra accessoires kunnen bevatten, zoals roosters, platen, bakken, gastronormen, geleiders, verdeellaten, steunplaatjes, onderverdelingen, worden zonder deze accessoires geleverd, tenzij het uitdrukkelijk anders vermeld is in offertes en prijslijsten.
Hetzelfde geldt voor toestellen, vermeld als “zonder koelunit of zonder (koel)groep”, deze is nooit inbegrepen in de prijs noch in de levering tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in offertes of prijslijsten. 

1.5 Elektronische data

Bij het verschaffen van elektronische data, tegelijkertijd in verschillende formaten of mappen of met verschillende media, zoals bijvoorbeeld Word, Excel, Outlook, PDF,…. is steeds de minst bewerkbare, zoals PDF, van kracht. 

ART.2 BESTELLINGEN EN OPDRACHTAANVAARDING

2.1 Aanvaarding

Crionovo stuurt, ter aanvaarding van een bestelling steeds een schriftelijke opdrachtbevestiging, waarop de artikelen duidelijk staan omschreven, als ook de prijs en eventuele bijkomende kosten, voor transport, verpakking, en ook de plaats van aflevering of afhaling.

Vermelding van leveringstermijnen of levertijdstippen zijn indicatief en veroorzaken geen verdere verbintenis (zie ook 1.3).

2.2 Annulering

Crionovo aanvaardt geen annulering van goederen, die speciaal werden besteld en buiten de normale voorraadartikelen vallen, ondanks de vernietiging van de bestelling zijn wij ons genoodzaakt het volle bedrag integraal aan te rekenen.

Crionovo aanvaardt de annulering van courante voorraadartikelen, tot na 14 dagen na levering, mits deze nog ongebruikt en ongeopend in de originele verpakking zitten, in dit geval wordt 85% van de initiële waarde van de artikelen zelf in mindering gebracht van de factuur, casu quo een credit nota van 85% op de initiële factuur gemaakt. Andere kosten, zoals transport – en verpakkingskosten worden nooit gecrediteerd, de goederen dienen op kosten van de afnemer tot bij de magazijnen van Crionovo te worden geleverd.
Het is aan de afnemer om een kopie van de bestelbon, opdrachtbevestiging en factuur aan Crionovo te bezorgen. De aanvaarding van de goederen gebeurt steeds in de magazijnen van Crionovo.

ART.3 VERZENDING EN LEVERING

3.1 Goederentransport

Bij afhaling van goederen door de afnemer in de magazijnen van Crionovo, geschiedt dit steeds Ex Works, dus verder transport is voor rekening en op risico van de afnemer-klant van Crionovo. Dit is eveneens zo voor alle artikelen waarvan de totaalwaarde van de artikelen zelf, netto, exclusief BTW, de € 1200,- niet overschrijdt.

Alle inkomende goederen, bestemd voor Crionovo, worden pas in de magazijnen van Crionovo aanvaard.

3.2 Leveringscondities

Goederen vanaf € 1200,- netto waarde, exclusief BTW en andere kosten, worden DDP (delivered duty paid) of DAP (delivered at place) geleverd (dit is het vroeger genoemde “franco”), door Crionovo, en dit binnen het vasteland van de gebieden van de Benelux en binnen de departementen 59 en 62 (Nord- Pas-de-Calais) van Frankrijk (eilanden en overzeese gebieden worden nooit DDP beleverd).
Dit betekent dat Crionovo zelf zorgt voor passend transport en verpakkingswijze.

Verpakkingen, die een “europalet” van 120x80cm vloeroppervlakte overschrijden, alsook exportverpakkingen, worden afzonderlijk aangerekend. Kleinere verpakkingen dan een “europalet”, ten behoeve van goederen met een minimum waarde van € 1200,- zijn kosteloos.

Verpakkingen, die met 1 afmeting 240cm overschrijden, dienen met behulp van een heftruck, zijdelings, te worden gelost. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant van Crionovo, na overleg kan deze extra service als meerprijs worden aangeboden door Crionovo.
Kleinere verpakkingen worden via de laadklep gelost.

Indien de koper (schriftelijk) een transporteur aanduidt voor het transport, geschiedt dit volledig voor rekening en op risico van deze koper en wordt de transactie als Ex-Works beschouwd.

Levering gebeurt steeds bij de rechtstreekse klant van Crionovo. Levering bij derden, zoals klanten van de afnemer van Crionovo is een uitzondering en enkel mogelijk indien alle 7 volgende voorwaarden zijn voldaan. Indien aan 1 voorwaarde niet wordt voldaan kan het gevolg zijn dat de chauffeur zonder aflevering dient terug te keren en dat de hierbij gemaakte kosten aan de klant door Crionovo worden doorberekend. Deze 7 voorwaarden zijn:

 1. De rechtstreekse klant (installateur – dealer – contractor) van Crionovo is aanwezig voor een goede receptie van de goederen;

 2. Er is voldoende personeel van deze rechtstreekse klant van Crionovo aanwezig om de goederen op passende wijze naar binnen te brengen en ter plaatse te zetten, tot tevredenheid van de eindgebruiker;

 3. De plaats van levering is vlot bereikbaar en toegankelijk voor vrachtverkeer;

 4. Levering in gebouwencomplexen, zoals grote bedrijven, ziekenhuizen, luchthavens, zeehavens, winkelstraten, oude stadcentra, .. is pas mogelijk na duidelijke schriftelijke overeenkomst over plaats, tijdstip, aanwezigheid en berekende meerkosten.

 5. De plaats van levering bevindt zich in de hierboven geciteerde gebieden: ‘vasteland van de gebieden van de Benelux + Nord- Pas-de-Calais’;

 6. Er is steeds een goede afspraak, bij voorkeur schriftelijk per e-mail, over plaats en tijdstip van levering en over aanwezigheid van de klant van Crionovo;

 7. Ingeval extra service werd overeengekomen, zoals binnenbrengen en/of ter plaatse zetten van meubelen, dient hiervoor een deugdelijke toegang voorhanden te zijn: toegang tussen vrachtwagen en binnenruimte verhard en effen, deuropening voldoende hoog en breed;

ART.4 BETALING EN EIGENDOMSRECHT

4.1 Betalingscondities

Alle facturen zonder specifieke vermelding zijn (groot) contant (rembours) betaalbaar bij overhandigen goederen. Dit kan met kredietkaart of cash (Crionovo zal nooit een hogere som geld aanvaarden dan wettelijk toegestaan).
Overschrijving op onze bankrekening kan pas na expliciete schriftelijke overeenkomst. Dit kan door vermelding “contant” op de factuur, binnen de 8 dagen (met of zonder financiële korting, eveneens schriftelijk overeen te komen); binnen de 14 dagen of 30 dagen factuurdatum of 30 dagen einde maand zijn ook overeen te komen mogelijkheden.

Bij niet-betaling van de factuur op de afgesproken datum, en na het versturen van een aangetekend schrijven, zijn van rechtswege en zonder extra aanmaning verwijlintresten verschuldigd op het openstaande bedrag van de factuur, deze bedragen 1% op maandbasis (12% op jaarbasis). Daarenboven wordt het volledige openstaande bedrag, ook van andere facturen, meteen opeisbaar.

Bij niet-betaling van dit bedrag, hoofdsom, vermeerderd met intresten, binnen de 14dagen na de aanmaning per aangetekend schrijven, zal dit bedrag, indien het zonder rechtvaardiging open blijft, verhogen met 10%, dit met een minimum vaste kost van € 100,- als administratieve kost.

Eventuele kosten van dagvaarding en gerechtskosten vallen steeds ten laste van de klant-schuldenaar van Crionovo.

4.2 Eigendomsrecht

De geleverde goederen blijven eigendom van Crionovo tot het ogenblik van volledige betaling van de factuur, die erop betrekking heeft. Dit betekent echter niet dat Crionovo verantwoordelijkheid of risico op zich neemt met betrekking tot deze goederen. Eventuele verzekering en al wat indekking inhoudt is ten laste van de afnemer.

Bij niet-tijdige betaling is Crionovo onherroepelijk gerechtigd de goederen terug te nemen, dit zonder enig verhaal op schadevergoeding door de schuldenaar-afnemer.

Goederen in consignatie uitbesteed door Crionovo, blijven eigendom van Crionovo, ze kunnen doorverkocht worden na overeenkomst tussen Crionovo en haar afnemer, ze kunnen in geen enkel geval als onderpand of als waarborg worden gebruikt.

ART.5 KLACHTEN MET BETREKKING TOT GELEVERDE GOEDEREN

5.1 Conformiteit

Een klacht over non-conformiteit, zoals verkeerde type toestel, is slechts ontvankelijk indien geformuleerd binnen de 8 dagen na de verzendingsdatum en na schriftelijk akkoord door Crionovo.

Elke terugzending dient door de afnemer te gebeuren, op zijn kosten en verantwoordelijkheid. Deze dient te gebeuren in de originele verpakking en DDP (franco) magazijnen Crionovo.

Andere non-conformiteit betreft schade, zie 5.2 of slechte werking, welke alleen tijdens de garantieperiode ontvankelijkheid heeft, zie artikel 6.

5.2 Schade

Schade is een specifieke vorm van non-conformiteit waarbij Crionovo een snellere melding eist. Alle goederen krijgen bij Crionovo een visuele inspectie, toch is (transport)schade nooit uit te sluiten. Crionovo vraagt haar afnemers de goederen, direct te inspecteren, zowel verpakking als toestel of goederen zelf, opmerkingen op de vrachtbrief van de transporteur te noteren en hiervan een kopie, vergezeld met digitale foto’s, door te mailen naar info@crionovo.be en gelijk telefonisch contact te nemen met Crionovo 057/38.80.00 voor het verschaffen van verdere uitleg. 3 Foto's zijn belangrijk: 1 van het kenplaatje of van toesteltype en serienummer, 1 van op redelijke afstand, 1 van iets dichter bij. 

Recupereren van waardevermindering en eventuele reparatiekosten, zijn afhankelijk van deze inspectie, deze reactiesnelheid en van het oordeel van het betreffend transportbedrijf.
Crionovo neemt geen engagement op zich tot het vergoeden van bepaalde kosten of tot het nemen van vaste commerciële tegemoetkomingen.

Een beschadigd toestel heeft niet automatisch een omruil voor een nieuw toestel tot gevolg. Gevolgschade en andere kostenvergoedingen, van welke aard ook, worden in alle gevallen steeds uitgesloten.

ART.6 GARANTIE

6.1 Toepasselijkheid

De door Crionovo toegestane garantie is enkel van toepassing op door haar verkochte goederen en is bijgevolg niet overdraagbaar, ze is enkel van toepassing naar de directe afnemer toe, op wie de factuur spreekt en niet automatisch 1 op 1 overdraagbaar naar de klanten van de Crionovo afnemers, noch naar collega’s van beiden (klanten Crionovo en eindgebruikers). Ze slaat enkel op nieuwe toestellen. Showroomtoestellen, demotoestellen, verhuurde of herstelde toestellen en/of liquidatieartikelen, vallen buiten de garantie.

Onderdelen, vreemd aan het toestel, alsook werkuren, herstellingskosten, nazichtkosten, verplaatsingskosten, vallen nooit onder de garantievoorwaarden.

Dikwijls helpen digitale foto's, om onderdelen te identificeren: 3 foto's zijn belangrijk: 1 van het kenplaatje of van toesteltype en serienummer, 1 van op redelijke afstand, 1 van iets dichter bij. 

6.2 Periode

Crionovo kent voor haar nieuwe toestellen, dit zijn apparaten die rechtstreeks stekkerklaar zijn of gebruiksklaar mits aansluiten van een koelunit op afstand, een garantie toe van 1 jaar op originele onderdelen, deze gaat in vanaf de factuurdatum. Bij levering van niet-voorraad toestellen start de garantieperiode vanaf de documentdatum vermeld op de opdrachtbevestiging.

Vanaf 1 januari 2020 is er voor de toestellen van de merken Coldline en Wessamat een garantie van 2 jaar, op de onderdelen.  

Uitbreiding van deze garantieperiode kan enkel na voorafgaandelijke schriftelijke wederzijdse overeenkomst.

6.3 Toekennen en afwijzen

Tot het einde van de garantieperiode van 1 jaar, zijn alle originele onderdelen, buiten deurdichtingen, verlichtingslampen, contactoren en weerstanden, in garantie. Ook de gebruikte onderdelen ter vervanging van de defecte onderdelen zijn verder in garantie tot het einde van de garantieperiode van het toestel waarin ze zitten.
Glasbreuk en beschadiging vallen nooit onder garantie.

Om van garantie te kunnen genieten dient het toestel geplaatst te worden volgens de voorschriften en voor het gebruik waarvoor het is ontwikkeld. Het toestel dient op geregelde tijdstippen te worden onderhouden, in veel gevallen bestaan er wettelijke vereisten volgens de CO2-equivalent. Het toestel dient door de eindgebruiker te worden behandeld ‘als een goede huisvader’. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor eventuele onderhoudsbeurten en andere wettelijke voorschriften. Het niet naleven van gebruiksveld en alle vormen van onderhoud doet de garantie teniet.

Afzonderlijk aangekochte onderdelen, voor gebruik buiten garantietoepassing, hebben zelf een garantie van 6 maand, mits positief oordeel van de fabrikant van deze onderdelen.

Elk onderdeel, geleverd ten behoeve van garantie, zal aanvankelijk worden gefactureerd. Dit onderdeel wordt nadien gecrediteerd, mits aan volgende bijkomende 7 voorwaarden wordt voldaan:

 1. Een kopie van de aankoopfactuur van het toestel, het serienummer van dit toestel en het adres waar het toestel staat, worden bezorgd, bij voorkeur per e-mail;

 2. Het defecte onderdeel wordt spontaan door de afnemer naar Crionovo teruggestuurd of – bezorgd, dit DDP (franco). Crionovo kan niet instaan voor deze retourzending noch een ophalen organiseren;

 3. Het defecte onderdeel dient binnen de maand na melding van het defect terug te worden bezorgd;

 4. Inspectie van het defecte onderdeel door Crionovo of door de fabrikant geeft geen foute manipulatie, slechte montage aan maar een abnormaal en vroegtijdig defect;

 5. Er was geen externe oorzaak, zoals overspanning tijdens bijvoorbeeld onweer of na foutief aansluiten;

 6. Het nieuwe toestel en ook het nieuwe onderdeel, zijn gemonteerd en aangesloten volgens de installatievoorschriften, zoals onder meer beschreven in de handleidingen, technische fiches en technische communicatie tussen Crionovo en haar afnemer.

 7. Het nieuwe toestel en ook het nieuwe onderdeel, werden gemonteerd en in werking gesteld door een gecertificeerd bedrijf;

Crionovo kan geen garantie verlenen ten aanzien van in documentatie opgegeven temperatuur – of vochtbereik. Dit bereik is steeds indicatief en hangt sterk af van omgevings- factoren zoals temperatuur, luchtsnelheid, luchtrichting, luchtdruk en vochtigheid in het lokaal. Werkingstemperaturen volgens klimaatklassen, zoals gangbaar bij winkelmeubelen, geven een indicatie van de meest gunstige en meest ongunstige zones binnen de laadruimte van het toestel.

Crionovo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het betalen van compensatie of schadevergoeding voor reparatiekost, verplaatsingskost, ongemak van niet- of gedeeltelijk gebruik, huur, tijdelijke vervanging, aankoop ijs, productschade of –degradatie, commerciële schade,… en welke gevolgschade dan ook. Buiten hierboven omschreven garantie wordt nooit extra garantie verleend.

Preventief onderhoud wordt door Crionovo sterk aanbevolen en is in veel gevallen wettelijk verplicht. Het niet- naleven van wettelijke verplichtingen kan de garantie doen vervallen.

ART.7 GELDIGHEID EN GESCHILLEN

Bovengenoemde voorwaarden gelden voor alle handelingen en sluiten daarom alle aankoopvoorwaarden van de afnemer uit, indien geen specifieke andere schriftelijke overeenkomst werd gesloten tussen afnemer en Crionovo.

Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Arrondissement Ieper bevoegd, ons recht om ze voor een andere rechtbank te brengen, blijft echter.